кандай кадыр-башкаруу болуп саналат, |  бренд мониторинг
кандай кадыр-башкаруу болуп саналат, | бренд мониторинг

580500 бакалавр багыты толук кандуу адиситикти даярдоодо тереӊ билим берүү менен заманбап маалымат жана байланыш технологияларын, маалымат маданиятын, адистикти окутууда компьютердик технологияларды колдонуу, келечектеги профессионалдуу ишмердүүлүгу, өзүн өзү тынымсыз иштөө менен квалификациясын жогорулатуу, адистикти тереӊ түшүнүү жөндөмдүүлүгүнүн калыптанышы жана илимий изилдөө аналитикалык иштеринин жүрүшүнүн негизги маалымат системаларын колдоно билүүгө үйрөтүү.
кирүүлөрү;
эки же үч жылдык техникалык, экономикалык, педагогикалык жана медициналык адистиктер боюнча алынган маалыматтар кирет. Бул билимдер техникумдарда, коллеждерде жана толук орто билим берүү базаларында берилет.

Лорету Асанавичюте привезли в Вильнюсскую городскую клиническую больницу “Красный крест” в 2 часа 30 минут 13 января 1991 года в сознании (см. Соответствующие кадры видеофильма ЛТВ 1995г. Режиссера Талочки Б.). В клинической истории болезни Л.Асанавичюте, записанной в больнице “Красный крест” ночью 13.01.91, ничего не говорится о переломах костей таза или бёдер, да и вообще ни о каких либо переломах. Это согласуется с логикой поведения врача бригады машины скорой медпомощи (МСМ), вёзшей, по его утверждению, раненую Асанавичюте Л. в “Красный крест”. Врач не счёл нужным фиксировать ногу, бедро или тело Асанавичюте Л. соответствующей шиной или шинами, которыми бригада машины Скорой медпомощи фиксирует пострадавшего сразу же на месте происшествия для транспортировки в больницу, если у раненого есть малейшее подозрение на перелом кости или вывих сустава. Такие шины входят в комплект медицинских предметов, которыми оснащена каждая такая машина. Более того, в деле нет и намёка на рентгеновский снимок мест травмы, которые обычно делаются при подозрениях на перелом костей, и без которого невозможна дальнейшая квалифицированная медицинская помощь пострадавшему. Переломы костей таза или бедер, вывихи у Л. Асанавичюте не отмечены и во время хирургической операции, которую ей делали в течение около полутора часов в больнице “Красный крест”. Во время этой операции, как видно из материалов дела, Л. Асанавичюте “были перевязаны две бедренные артерии, выведена наружу гофрированная трубка … было перелито крови и её заменителей до 4000 мл …” Данная операция была закончена в 4 часа 20 минут 13.01.91. Спустя 2 часа 40 минут после операции, как зафиксировано в клинической истории её болезни “в 7 часов 13.01.91 Л. Асанавичюте скончалась. Спрашивается: почему по свидетельству на суде матери этой девушки, ещё в 7 часов утра 13.01.1991. её дочери делали кардиограмму (т.е. она была ещё жива)?
объявленных СМИ куда-то пропавшими той ночью в Вильнюсе?
2017-2018 окуу жылы үчүн экономика жана бизнес кафедрасынын профессордук окутуучулар жамаатынын план боюнча жалпы окуу жүгү 5801,5 саатты түзөт. Анын ичинде 93 саат бюджет боюнча, ал эми 5708,5 саат контракты түзөт. Окуу процессинин жүрүшүндө кафедрага караштуу 1
-башкармалыктын кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун, ошондой эле башкармалыктын кызматкерлери менен эмгек тартибин сактоону жогорулатуу максатында, моралдык өбөлгөлөөнү колдонууга башкармалыктын начальнигине сунуш киргизүү;
Иштин маңызына мына ушунчалык деңгээлде сүңгүп кирүү долбоор боюнча аткарылган иштин сапатын жакшылап көрүүгө жол ачат. Кандайдыр бир көзгө көрүнгөн же олуттуу кемчиликтердин болушу инспекция өткөрүү зарылчылыгынан кабар берет. Контролдун бул түрүнүн негизинде тигил же бул бузууларды аныктоо боюнча иштер, долбоорду аткаруу үчүн алардын маанилүүлүк даражасы, анын ичинде күтүлгөн жыйынтыктарга ыктымал таасири жатат. Ошол эле учурда инспекция (же текшерүү) “Чукул” гана эмес, пландуу да мүнөзгө ээ болот жана үзгүлтүксүз, же маал маалы менен жүзөгө ашырылып турат; мындай учурда инспекция кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктү жана тенденцияларды аныктоонун негизги милдеттеринин бири болушу мүмкүн.Ошондой эле долбоордун алкагында изилдөөнү жүзөгө ашырууга болот.
көңүл чордонунда кармап турууга (кээде анын сыртында болуп жаткандарды да) жана долбоордун катышуучуларынын ишмердигин жана өз ара аракетин уюштуруу, зарыл болгон учурда түзөтүү жөндөмдүүлүгүнө негизделген.Жогоруда аталган позициялар ишке ашырылып жаткан долбоордун эффективдүүлүгүнө мониторинг жана баалоо жүргүзүү зарылчылыгы көз карашынан алып караганда олуттуу мааниге ээ. Ушул тапта Орусияда долбоорлорду түзүүдө жана долбоордук ишмердикти ишке ашырууда баалоо ишин ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук, кадрдык, билим берүүчү методикалык база өтө жакыр.
Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Улуттук резервге киргизүүгө конкурска катыштыруу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квалификациялык талаптарга туура келген кызматчыларды сунуштайт.
31. Персоналды башкаруу кызматынын кызматчылары, жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдар аталган өздүк иштерде камтылган купуя маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы, ошондой эле ушул Тартип менен белгиленген кызматчылардын өздүк иштерин жүргүзүүнүн тартибин башка бузуулары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жана башка жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
…. Монтана улуу эл улуу адам сүйлөшүп жабуудан бул түрүнө туруштук бере албайт. Адмирал Джексон Монтана болушун карата тамчылары адамдын боорукер, суктанышат, азыр эч кандай себеп боюнча, бир тууган Даражасы коркунуч басты. Эмес, адилеттүү, Сыноочу!
-мөөнөттөрү боюнча документтерди аткарууну контролдоо жүргүзүү жана документтерде “ШАШЫЛЫШ”, “КОНТРОЛЬ штамптарынын коштоосу менен аткаруу мөөнөттөрүн белгилөө, эгерде тексте мөөнөтү белгиленбесе, анда регламентке ылайык бир айлык мөөнөткө контролго алуу;
Кыргыз Республикасынын аймактык илимий изилдөөсүнүн приоритеттүү багыт алуусуна ылайык финансы жана кредит кафедрасы “Кыргыз Республикасынын экономикасындагы финансы-кредиттик аспектилерин рыноктук кайра түптөлүүсү” деген темада иш алып барат.
Ал эми бюджеттик саясаттын негизги багыттары өлкөнүн бюджеттик жүрүмүн андан ары өнүктүрүүгө, бюджеттик жүрүмдөрдүн толугу менен эл аралык стандарттарга өтүүсүнө, мамлекеттик каражатты башкаруунун жаӊы усулдарын киргизүүгө өбөлгө түзөрү белгилүү болду. Ошондой эле, Бюджеттик резолюция депутаттардын мыйзамдарды кабыл алуу жаатындагы жоопкерчилигин жогорулатат.
27. Персоналды башкаруу кызматы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам кадрлар резервин түзүүдө кызматчылардын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга (анын ичинде автоматташтырылган түрдө) укуктуу.
Анткени дал ушул жерде үзгүлтүксүз, же мезгилдүү, пландалган аракеттер болуп турат. Аларга байкоо жүргүзүү менен кийин талдоо жүргүзүп, тыянак чыгарып, жалпылаштыруу үчүн маалыматтын зарыл болгон көлөмүн чогултууга болот.Экинчи жагынан мониторинг өзүндө жыйынтыкка оң таасирин тийгизиши ыктымал өзгөрүүлөрдү аныктоого, талдоого жана баалоого багытталган мындан да конструктивдүү түзүүчүнү камтышы мүмкүн. Баса, бул жагынан алганда инспекция мындай оң өзгөрүүлөрдү таба алышы толук мүмкүн. Аткаруучу өзү ишке ашырган ички мониторинг өзүн-өзү көзөмөлдөө жана долбоордун жүрүшүндө болгон окуяларга жана өзгөрүүлөргө сезгичтигин сактоону камсыздоо, жетекчинин талап кылынган ыкчам чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жагынан алып караганда пайдалуу боло алат.
-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;
мамиле “Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат “Стимул” УЦ, Лиц. LE140001633 Бухгалтерский учет в программе “1С: 8,1 Предприятие” 2016г. Сертификат “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г. Сертификат, “Багыт KG” КБ, “Кредиттик технологиялар иситемасы” Ош – 2017ж.
19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 17-майындагы 271 № “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
2. Улуттук резерв – мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин (резервдегилердин) тобу.
Алгач “Турмуш тиричилик коммуналдык тейлөө жана шаар чарбасынын экономикасы жана башкаруу жана” Өндүрүштү уюштуруу адистиктери боюнча болочок экономисттер кабыл алынган. 1992-жылы ОшТУда биринчи жолу контракттык негизде “коммерция адистигине кабыл алуу башталган. Ошентип Кыргызстандын түштүгүндө биринчи экономика факультети ачылып, азыркы экономика жана башкаруу факультетинин пайдубалы түптөлгөн. Кийинчерээк жаңы кафедралар түзүлүп, жогорку билим берүүнүн жаңы классификаторуна ылайык студенттер кабыл алына баштаган.
Как можно следователям не проверить свидетельские показания о наезде на тело Р.Янкаускаса танка (конкретно на грудь), когда на фотоснимках трупа в морге оголённая грудь его абсолютна ничем не повреждена и не деформирована?
“Предварительный диагноз травмы, относящейся, как утверждается в деле, Л. Асанавичюте, вписанной врачом бригады МСМ А.А.Кутузовым сначала в Карточку вызова МСМ № 5164, а затем – № 5309, диаметрально отличается. В первом случае – “ушиб правой ноги, кровотечение неясной локализации (заметил при подъезде к” Красному кресту “)”. Отмечу, что кровотечение из раны было незначительным и совсем не обильным, было обнаружено не сразу! Во втором: “кровотечение из левой бедренной области? Создаётся впечатление, что названные карточки заполнялись на разных людей. Почему карточка строгой учетности, где обязательно заполняются все графы, в том числе время и диагноз, не только не соответствует требованиям, но их две с разными номерами на одного человека?
Албетте көп сандаган, бирок ар кандай маалымат булактары бар, өзүнчө структуралар жана атүгүл өз инструментарийинде баалоо ишмердигин колдонгон коомдук активдүүлүктүн тигил же бул секторунун бөлүктөрү да бар. Мисалы, Орусия Федерациясынын Эсептөө палатасы өз ишинде зарыл болгон эффективдүүлүккө аудит1 өңдүү стандартты түзүүгө жакында эле киришип, бул стандартты иштеп чыкты. Бирок кийин ал Эсептөө палатасынан алынып ташталды. Бүгүнкү күнгө чейин эффективдүүлүккө аудитин стандартын колдонуу практикасы аймактагы эсептик контролдук органдардын практикалык ишинде жайылтылбаганын белгилей кетүү керек.Ошону менен бирге биринчи сектор дегенде биз коомдук бийлик органдарын, экинчи сектор дегенде бизнести, үчүнчүсү – бейөкмөт коммерциялык эмес уюмдарды же социалдык багыттагы коммерциялык эмес уюмдарды айтабыз.
22. Эгерде өздүк иши мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында сакталып турган кызматчы кайрадан кызматка кирсе, анда аталган кызмат ээлеген жумуш орду боюнча анын өздүк ишин суроо-талап боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына өткөрүп берет.
Тренингдин модулдарында коомдук монитоинг деген эмне, анын максаты жана милдеттери, түрлөрү жана объекттери, коомдук мониторингдин укуктук жагдайлары, Орхус конвенциясы боюнча коомчулуктун катышуусу жана анын принциптери, Коомдук угуулар, алардын максаты, принциптери, эрежелери, жол жоболору, өткөрүүнүн этаптары жана коомдук угуулардын протоколунун формалары жөнүндө катышуучулар менен талкуу жүргүзүлдү.
Билими: жогорку 2000-2005 ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети Ош шаары, инженердик экономикалык факультети, адистиги Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис. 2006-2009 жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – Экономиканын магистри.
Кафедранын багыты – бакалаврдык билим берүү программасын ишке ашыруу жана магистратуранын жалпы маданиятын калыптандыруу, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдүн зарыл болгон муктаждыктарын чечүү.
Ак үйдүн кабарчылары “Кечки өткөн жылы ийгиликсиз болду, бирок бул жылы аны менен байланышкан ар бир уялып кетишти. ыпылас “куудулу” Жалпысынан бомбалашты (ал тургай, көп Сет Meyers начардыгы аткаруу сыяктуу саптары куткара алган эмес). Эс тамагында кой, же башталат!
Сапаттуу жогорку билим, абройлуу кесип эртеңки күнгө ишеним арттырууга мүмкүнчүлүк берип, ийгиликтүү карьера, татыктуу маяна, жогорку социалдык статус жана коомдо кадыр-баркка ээ болууга шарт түзөт. Биздин университет көп жылдык (50 жылдан ашуун) тарыхы бар, илимий пайдубалы бекем, курулуш, энергетика, автотранспорт, инженер технолог, архитектура, экономика, менеджмент, экология, кибернетика жана маалыматтык технологиялар жаатында компетенттүү адистерди даярдоо боюнча даңктуу салты бар ЖОЖдун бири. 2011-жылы биздин окуу жай европалык университеттердин Улуу Хартиясына кабыл алынган. 2013-жылы Кыргызстандын “Үлгүлүү окуу жайы деп таанылган. Мындай таануу университетибиздин эл аралык интеграциялык билим берүү мейкиндигинде багыттуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жетишилген. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борборлору иштейт. Университет ТАСИС, ТЕМПУС, ДААД европалык билим берүү программаларынын негизги жергиликтүү координатору жана аткаруучусу. Шанхай Уюмуна Кызматташ мамлекеттер мүчөлүгүнүн университеттер тармагынын мүчөсү.
Төртүнчүдөн, мониторинг маалыматты чогултуучуларга болгон талаптан, маалымат топтоонун ыкмаларына жана жол-жоболоруна көз каранды болот.Бешинчиден, мониторинг баштапкы иштеп чыгуу технологиялардын жана маалыматты дагы да терең талдоонун негизинде курулат.Алтынчыдан, мониторингдин жүрүшүндө алынган маалыматты кабыл алуу жана андан ары жайылтуу үчүн кайра түзүү жүрөт.Жетинчиден, мониторинг долбоордун алкагында тигил же бул иш чараларды каржылоого (ресурстук камсыздоого) байланышкан.Бул тизмеде акыркы позиция өзгөчө азыркы орусиялык социалдык долбоордук иш практикасын эсепке алганда бир аз көзгө өөн учурап турат.
министрликтердин, ведомстволордун, илимий чөйрөлөрдүн, жарандык сектордун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышат.
Ош шаарындагы Орхус Борборунун директору К. Исабаев тренингди ачып, катышуучуларга Орхус борбору, Орхус Конвенциясынын Кыргыз Республикасынын Президентинин ишке ашырылышы, “Борбордук Азиядагы уран калдыктарына байланышкан көйгөйлөрдү чечүүдө кызыктар тараптарды катыштыруу”
Кадырова Тиллеаим Капаровна – окутуучу. 2010-2011 окуу жылынан баштап, “Экономика жана бизнес” кафедрасында окутуучу болуп иштейт. Азыркы учурда микроэкономика, тармактардын экономикасы