aanlyn reputasie sagteware |  rep bestuur dienste
aanlyn reputasie sagteware | rep bestuur dienste

Die SR-indeks van die JSE Bpk bevorder die korporatiewe bestuursreël wat beoog word deur die mees onlangse King-kode van korporatiewe bestuur. Hierdie kode, King III, wat op 1 Maart 2010 van krag geword het, is van toepassing op alle maatskappye, private en openbare entiteite en alle ander vorme van sakeondernemings. Die SNI indeks is ‘n uitbreiding van die nakoming en monitering van verpligtinge op Maatskappye in terme van korporatiewe bestuur kodes en wetgewing, met spesifieke verwysing na die Wet op Maatskappye. Twee belangrike aspekte word uitgelig: eerstens, die verhoging van roll van korporatiewe bestuur en die invloede van King III op wetgewing en die wetlike omgewing, en tweedens, die direkte afdwingingsmeganisme van korporatiewe bestuur met spesifieke verwysing na die maatskappy wet. Begrippe wat oorspronklik in King III vervat is, word ook in die Maatskappywet opgeneem. King III ten sterkste beklemtoon die belangrikheid van korporatiewe burgerskap ‘n maatskappy se en hoe dit verband hou met die prestasie van die entiteit se in die ekonomiese, sosiale en omgewing gebied. Die maatskaplike en etiese komitee as een van die direksiekomitees deur die Maatskappywet voorgeskryf is ‘n direkte inwerking van hierdie etiese en sosiale rol van die maatskappy. In terme van artikel 72 (4) van die Wet op Maatskappye, die Minister kan by regulasie voorskryf dat alle genoteerde maatskappye, onderhewig aan spesifieke uitsonderings, ‘n maatskaplike en etiese komitee moet aanstel. Hierdie komitee het spesifiek die taak om maatskappyaktiwiteite te bestuur en leiding te gee oor verskeie sake. Dit moet gedoen word binne die konteks van enige toepaslike wetgewing, ander wetlike vereistes en huidige korporatiewe bestuurskodes. Genoteerde maatskappye is dus gebonde aan die beginsels in King III, óf omdat dit vereis word deur die noteringsvereistes van die JSE Bpk of omdat hulle sosiale en etiese komitees moet verseker dat die huidige bestuurskodes nagekom word. Die sosiale en etiese komitee is ook verplig om te verseker dat die omgewing wetgewing nagekom word.
Hoewel Bickford (1996: 2) in haar werk verdieping luister as ‘n demokratiese Praktyk uitmekaar luister Sien as Primêr ‘n versorgende van deernis Praktyk Nie, SOU sterf Dee van luister tog ook KON aansluit by Die feminis Carol Gilligan (1993) ” etiek van Sorghum “Waar luister gesien-woord as ‘n poging om te sterf waardigheid te herstel van Mens teenoor wie mitran in Die verlede gediskrimineer is, van wat verontmenslik is Deur, roteer sterf rasgebaseerde praktyke van Colonialism en apartheid. Gilligan Sien sterf Dee van menswaardigheid uitmekaar Alleen as gegrond op “abstrakte bespiegelings” nie, Maari in verhoudings Wat “gegrond is in luister” (1993: xiii). Die Mees in vraagstukke verdieping menslike vermoor, SE Gilligan (1993: xiv), is fundamentele vrae verdieping menslike verhoudinge, wil mens Lewens is tien diepste verbind – psigologies, ekonomies en Politechnice. Ek is jammer jy is my kêrel (Gilligan 1993: xvi). Ek ken jou nie, dit is niemand anders nie. Jy kan dit ook aflaai deur iemandleser, van jou gehoorwoord; sê dit is relasionele daad.
Van diegene wat in 2014 ontslaan is van elektroniese monitering, het 47 persent ‘n slegte verkeer as hul hoofaanstoot gehad. Van diegene wat sinne vir verkeersoortredings bedien, is 80 persent skuldig bevind aan ry onder die invloed. In totaal was daar 1.628 ontslaan van gevangenisstraf om onder die invloed as hoofaanstoot te ry. Dus, ‘n meerderheid van hierdie ontslag (56 persent) het hul sinne voltooi met ‘n enkelmonitor buite die gevangenisgeriewe.
Waar sterf Suid-Afrikaanse media onder apartheid sigself Moes reguleer te midde van ‘n onderdrukkende regering Wat sterf Bumpers Lamaan verhoog geel die Met Verskeie Wette en sensuur, sook dreigemente en aanvalle op joernaliste (Giffard, De Beer en Steyn 1997: 75, 92) KON sterf Persraad en Ombudsman (sien www.presscouncil.org.za) for the gedrukte media, en ‘n Onafhanklike Tribunaal, sterf Uitsaaiklagtekommissie, for the uitsaaimedia (sien www.bccsa.org.za) GOV in Die postapartheid-era beroep op wat grondwetlike beskerming van Vryheid van spraak, wat Vryheid van sterf omvat media.
This Luening van Couldry van Nate en luister as ‘n interafhanklike verwerker resoneer klaarblyklik Met sterf Beginsel van persoonlikheid: “Ek is omdat Jy is” van, om hierdie effens Sanders te Amstel: “Jy kan Jou Astoria Vertel, wil Ek luister daarna.”
Sosiale verantwoordelikheid van besigheid – Singewing in organisasies – Basu en Palazzo se proses model van singewing – Sake-etiek – Verhandelings – Inligting wetenskap – tesisse – Inligting wetenskap – Inligtingkunde
Sedert president Juncker die Europese pilaar van Maatskaplike Regte aangekondig, het daar ‘n wye debat met EU-owerhede, lidlande, sosiale vennote, die burgerlike samelewing en Burgers op die inhoud en rol van die pilaar en hoe om gelykheid en sosiale geregtigheid te verseker in Europa.
Nadat u u eie handelsnaambestuurstelsel gekies het, moet u u eie RSS- of e-pos kennisgewings vir u maatskappy stel.
Mitran bestaan ​​Verskeie menings verdieping Wat presies sterf media rol in Die samelewing Behoort te Wees. Die Algemene verwagting is data media bepaalde sosiale doelwitte moet CJ en bydra tot sterwe openbare son. Wanneer mitran “normatiewe TEORIE” verwys woord, die woord Doel sterf Dees tien opsigte van sterf Regte en verantwoordelikhede van sterf media Wat This verskillende verwagtinge onderlê – sterf kriteria waarvolgens sterf media beoordeel tour hanteer woord ‘n bepaalde samelewing (McQuail 2005: 162). Van sterf bekendste normatiewe teorieë Vismigratie in sterwe van persvryheid uitgeoefen in Die openbare Lang (dikwels uitgedruk as sterf “Ghonda-rol”), wat sosiale verantwoordelikheid benadering, waarvolgens sterf media in ‘n beperkte mate gereguleer woord, wat professionele model, waarvolgens Seker Ordesa gekodifiseer woord, Maari Deur sterf media self Toegepas woord, en Alternatiewe Modelle roteer sterf kommunitaristiese van progressiewe benaderings (sien McQuail 2005: 162-86 For an Inleidende opsomming, sook Christene st (2009) For an meer omvattende oorsig).
Dit is tiener This agtergrond data menswaardigheid as ‘n protonorm for Hulporganiseerders, data, sterf Dee van ‘n “etiek van luister”, as ‘n normatiewe raamwerk in ‘n postkonflik-, oorgangskonteks roteer Suid-Afrika, ontgin kan woord. In die oorblywende gedeelte van this article Sal Ek aanvoer data “luister” as ‘n Ties Barde gepas is For an Nuwe Rule of law Erin sosiale polarisasie voortgaan om ‘n Pak op medianarratiewe af -agendas te hy en ‘n samelewing Waar voortgesette ekonomiese ongelykhede Seker verloën of this burgery voorsien van disproporsionele Mag om hulself in te sterf openbare sfeer Gehoor te Salaat woord.
In sy eerste staatsrede toespraak Europese Unie in September 2015 die voorsitter Juncker Belaid uit sy visie vir ‘n Europese pilaar van Maatskaplike Regte. Die pilaar het ten doel om rekening te hou met die veranderende realiteite van die wêreld van werk en sal dien as ‘n kompas vir die hernude konvergensie binne die eurogebied. Hierdie inisiatief is in die eerste plek het swanger geword vir die euro-gebied, maar oop vir alle lidstaten wat wil deelneem.
Die statistieke is uitgebrei met meer en meer gedetailleerde tafels van die tipe van gevangenisstraf, die tipe van oortreding, ouderdom, geslag, ens Enkele begrippe en definisies is aangepas, en ‘n paar verbeterings gehalte gemaak is.
Die eerste artikel bied ‘n oorsig van normatiewe debatte en onderhandelinge, raak op sleutelkwessies en probleme wat gestyg het gedurende die Demokratiese era. As deel van hierdie oorsig word die verskillende perspektiewe op normatiewe etiek wat hierdie debatte geïdentifiseer het, geïdentifiseer en krities bespreek. Die artikel gaan dan na ‘n alternatiewe “etiek van Luister” propos, teken hoofsaaklik op teoretiese perspektiewe op “stem” en “Luister” van Susan Bickford, Tanja Dreher en Nick Couldry. Hierdie perspektiewe is van toepassing op die Suid-Afrikaanse media en ‘n voorbeeld wat van hoe so ‘n en gesê kon toepaslik is vir die Suid-Afrikaanse konteks word, en teen die agtergrond van ‘n
nuus.
‘N gedugte kuber-sekuriteit verdediging moet daarop bedag om interne en eksterne bedreigings te stuit nie. Eksterne en interne bedreigings het een gemene deler. nakoming van die eindgebruiker se veiligheid, Leida, en beste praktyke.
Hoewel hierdie ‘n Universeel geldende Barde is (Christene en Nordenstreng 2004: 21), kan sterf KONSEP van waardigheid as ‘n Ties Beginsel for the Hulporganiseerders problematies Wees. Aan wat ‘n kan menswaardigheid sterf hoeksteen vorm for stryde tiener reduction, roteer sterf geval was in Die bevrydingstryd tiener apartheid. Die Klem op menswaardigheid en ontwikkeling is ook al gebruik as ‘n basis for the bevoegdheidsbenadering van Nussbaum (2000) en Sen (1999), Waar menswaardigheid gedefinieer is as sterf vervulling van ‘n Amstel kriteria For an ordentlike menslike vermoor en welvarendheid. Die erkenning en ontwikkeling van menswaardigheid woord also as ‘n Beginsel gevind in Nie Westerse filosofieë roteer boeddhisme (Mei 2006: 51) en Chinese filosofie (Zhang 2007). Vanuit This perspektiewe kan waardigheid as ‘n Ties Beginsel for the media daartoe bydra data burgers Stemme Water Gehoor woord en Sorghum data GOV Vermoëns Water ontwikkel woord. Menswaardigheid as KONSEP kan Egter ook misbruik woord om mediavryheid te onderdruk. Die beskerming van ‘n politikus waardigheid kan ‘n rookskerm woord om te sterf media openbaarmaking van korrupsie en vergrype binnegedring te verhul. Roteer hier bo genoem, is hierdie sterf geval nagekom Baie van sterf “beledigingswette” Wat in Afrika toegeneem Toegepas woord.
“Ons is baie opgewonde om hierdie diens en sien al die resensies inkom. Ons ervaring het tot dusver met die diens ongelooflike is en dit sal instrumenteel in Helpende ons kry om ons lede weet op ‘n dieper level.Temecula Kamer van Koophandel wees
‘N Inligting Sekuriteitsbestuurder is die eerste wat die CISM-sertifisering hou oorneem. Hierodinamika is verantwoordelik sowel as handhawing as ‘n protokolle vir n organisasie. Sy is Nie net verantwoordelik for the Stigting strategieë om te sterf netwerk opsie nie te Verhoog, Maari SY dit ook ‘n span van IT-kundiges te bestuur om Seker te Maak INLIGTING is gereelde instandhouding toeganklik en veilig.
Van die 4 103 gevangenes aan die begin van 2014, was 72 persent tronkstraf en 2 persent was onder voorkomende aanhouding. Diegene wat ‘n boete betaal vir die nie-betaling van ‘n boete, het net meer as 1 persent ingesluit. Die oorblywende 25 persent is in aanhouding gehou.
Wagwoorde met wisselende boonste en onderste geval, spesiale Karakters af .Voltooi netto so ver gaan die Gese data, sterf Departement van verdediging GESTRUKTUREERD AGENTSKAP, Maari SY is Nie gereelde instandhouding om te Onthou, dikwels geskryf op noot Wat kan Verlore slaags Deur van iemand Sanders gesien- en moet gereeld Change Onbevredigende werksuitset te vermy. Gebruikers Met Verskeie rekeninge nodig wagwoorde dikwels opgee en gebruik dieselfde wagwoord for Silke rekening. Een van sterf vernaamste Redes gebruikers Hergebruik dieselfde wagwoord is omdat sterf DOP van verskillende aantekeninge is moeilik, CJ uitmekaar onmoontlik uitmekaar.
vir hulle en ontwikkel jou strategie.
Van so ‘n benadering aan te bied. Tog kan ‘n voorbeeld kortliks ter illustrasie of this benadering genoem woord.
‘N Gesonde oop verhouding tussen die kind om oop te maak vir die onderwyser is belangrik. Dit is noodsaaklik om u te lees om in u droom te speel en om u vriende te soen en vriende met u vriende en vriende te maak. Dit is handig om u te help om die beste woord vir u vriende en vriende op u webwerf te vind in die hul vertroue. Mets weet wat nie verwaarloos word om die kleuterskool te gebruik om seker te maak dat jy nie ‘n woord of woord het nie. Skuif na ander doel wat jy nie aan jou gedoen het nie.
Dink aan hierdie definisie as ‘n ingesteldheid. Om ‘n soldaat se ingesteldheid te hê, beteken dat jy jou standpunt verdedig, ongeag waar of waar jy is. Jy is verstand en die liggaam loop altyd in hoë spoed, waar jy gedryf word deur die noodsaaklikheid om jouself en jou idees te beskerm (selfs al is dit verkeerd), dus nie in ag geneem word van enigiemand wat dalk nie op dieselfde bladsy is nie. Om ‘n soldaat te wees, staan ​​jy altyd jou grond, met die ry om aan te val en
Dieselfde kan nie gesê word vir al ons mededingers nie. Ons het ‘n aantal van fly-by-nag bedrywighede gesien kom en gaan oor die jare, die maak van oordrewe beloftes of die gebruik van skadu tegnieke om te probeer om soekenjins spel. Dit kan vir ‘n rukkie werk (of nie), maar die uitslae verdwyn uiteindelik uiteindelik. Soms kry hulle selfs weer vuur, kry jy swartlys met Google en maak toekomstige reputasie baie duur en tydrowend. Wil jy dit regtig waag?
Die Sentrale argument of this article is data, sterf perspektiewe op normatiewe etiek Wat tot dusver sterf debatte media Oor Die rol in postapartheid Suid-Afrikaanse Suid-gekenmerk die tot ‘n dooie wel voorspel Senaat die af data ‘n Alternatiewe raamwerk dus gevind moet woord. So ‘n Alternatiewe raamwerk SAL tegelykertyd sterf demokratiese kultuur in Suid-Afrika moet verdiep, sook ‘n Antwoord bied op kritiek data, sterf media Interpretasie van “sterf openbare son” te oppervlakkig was en gefokus op ‘n Klein elite.
CJ sterf wetgewende Bronpublikasie waarbinne genoteerde maatskappye funksioneer dus oorweeg woord, is hierdie duidelik data This hafiluddin maatskappye desnoods Aan sterf bepalings van King III moet voldoen, enersyds omdat sterf noteringsvereistes van sterf JSE Beperk hierdie vereis en andersyds omdat GOV Maatskaplike en Ties komitees voldoening Aan geldende gedragskodes moet verseker.
‘N Gereedskap wat ek al lankal gebruik het, is Crowdfire. Dit is ‘n Twitter-groeibuts waarmee jy relevante aanhangers kan kry met kenmerke soos volgvolgers en sleutelwoordvolgorde. Skeduleer jou tweets om maksimum toegang te kry om te publiseer, nie-volgers en onaktiewe gebruikers te bestuur deur outomatiese direkte boodskap te gebruik.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Wêreldkommissie van Omgewing en Ontwikkeling definieer Volhoubaarheid as “die vergadering van die behoeftes van die huidige sonder om die las van futuregenerations om hul eie behoeftes te voorsien.” Hierdie stelling is die basis waarop thestudy van volhou aanspreeklikheid en volhoubare ontwikkeling is gebou. Die belangrikheid andimpact van hierdie stelling is net aanvaar ‘n paar ‘n halfeeu gelede, hoewel die belangrikste vraagsentrums Want vir hierdie stelling, kapitalisme, is nog steeds die grondslag van baie economicsystems vandag wat is in ‘n hoë gehalte Franse sedert Byna drie eeue gelede. Theoriginal benadering tot volhoubare ontwikkeling was verpligtend aanvaarding ofcleaning up oormatige besoedeling. Die skuldiges was swaar nywerhede wat direkte afhanklikheid van natuurlike hulpbronne gehad en was direk verantwoordelik forexcessive Besoedeling. Van hierdie benadering, volhoubare ontwikkeling Ontwikkel topollution Voorkoming en later ‘n volhoubare visie deur skoon tegnologie. Thisevolution word beskryf deur die Volhoubare waarderaamwerk geformuleer deur Stuart L.Hart. Sedert die 1990’s ligte nywerhede, sowel as direkte besoedelaars en gebruikers ofresources ook gestuur en aanvaar die oproep om volhoubare development.This studie fokus op die bevordering van volhoubare ontwikkeling in Suid-AfricanICT organisasies deur middel van die definisie van ‘n korporatiewe volhoubare developmentprogramme (SSBD). Die prestasie volhoubare ontwikkeling van ‘n organisationcan bepaal word deur assessering van die spesifieke meetinstrumente andavailable Verslagdoening oor die onderwerp. Die mees relevante Meetinstrumente forICT organisasies is geïdentifiseer as: die Agri G3 riglyne, die King II-verslag enhet JSE
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die geboorte van demokrasie in Suid-Afrika begin met ‘n paradigmaskuif in die publicsector aanpassing dit met die nuwe politieke ideologie. Om hierdie doelwit te voldoen, het stateorgans om radikaal omskep word om hierdie nuwe politieke Brace ideologyso as om uit te brei en te verbeter dienslewering aan alle Suid-Afrikaners. Thedemocratisation van staatsorgane gelei tot die transformasie van openbare institutionsboth statutêre en nie-statutory.The dringendheid om strategiese staatsinstellings wie se mandaat was toprovide basiese en primêre behoeftes soos gesondheid, behuising en maatskaplike dienste te transformeer, ledto die verwaarlosing van ander soos sport, kultuur, en die natuurlike omgewing. Thetransformation van ‘n paar van die laasgenoemde instellings bygewoon om eers na n paar jaar ná die demokratisering. Dit het gelei tot foute in hierdie legislativedevelopment prosesse wat gelei het tot die skepping van verskillende institutionsby verskeie wette. Dit was die oorsaak van fragmentation.The bepalings van hierdie wette is in sommige gebiede dubbelsinnig en contradictory.The gevolge is duplisering en oorvleuel in die implementationprocesses. Erfenis instellings het verskillende regulerende raamwerke andmanagement stelsels – regulasies, beleide, riglyne en procedures.Furthermore, komplekse interne bestuurstelsels bespoedig fragmentationof hierdie sektor. Hierdie institusionele versnippering het ‘n enorme impak onheritage bewaring en bestuur. Daar is beperkte samewerking andcollaboration tussen erfenis institutions.This studie sal ‘n oorsig hoe teorieë, strategieë en instrumente van die newpublic bestuursbenadering, kan gebruik word om hierdie uitdagings aan te spreek.
Welgedaan! Dis skreeusnaaks en tog so alledaags. Ek Sien my 2 Seuns in daardie ouderdoms Groep. Buffer Vergeet hoe Ongemaklike SY was! Sy is vandag 2 “gebalanseerde” Groot mans Wat n steeds stuitig kan slaags. Dankie tog for sin vir humor!

“As ‘n kindersorg sentrum, niks is meer belangrik as ons reputasie. Vandag, ouers gaan aanlyn en hulle lees die resensies voordat hulle selfs oorweeg om ons te kontak. ReputationBIZ bereik outomaties ons ouers om hul terugvoer wat ons toelaat om elke aspek van ervaring hul kind se Verbeter kry. ” Roy Keister
Pythagoras kan geïnterpreteer woord as ‘n poging om steun te verkry for Mbeki destydse agenda van ‘n “African Renaissance”. Meer Onlangs die sterf Sekretaris-generaal van sterf Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP), Blade Nzimande, gevra om te sterf Pythagoras van ‘n “beledigingswet” om president Jacob Zuma waardigheid tiener aanvalle van wit joernaliste, Wat Glo Nie Swart Kultura respekteer uitmekaar te beskerm (Ndenze 2012). Die oproep data ‘n “beledigingswet” in Suid-Afrika ingestel woord Wolga, sterf voorbeeld van Verskeie Afrikalande Waar sulke wetgewing veronderstel is om Politica waardigheid te beskerm tiener “beledigings” Deur te sterf media. Berger (2007: 141) die Egter aangetoon hoe This Wette dikwels gebruik woord om te sterf teistering van joernaliste in Afrikalande te regverdig. Sterf Dee van “Ordesa” kan ook gereelde instandhouding foutiewelik aangewend woord om Kulturele relativisme te Ondersteun – sterf Dee data media instellings in Afrika GOV moet Morel Riglyne Wolga moet af data Ties Ordesa afkomstig Inuit binnegedring tradisies volledig onvanpas is for the-Afrika Bronpublikasie . Só ‘n relativistiese houding kan gereelde instandhouding misbruik woord om te sterf Lang van ‘n elite klas te CJ Wat Aan Kritiese ondersoek kan Ontsnap Deur kritiek af te Maak as “Eurosentries” van “Westers” (Tomaselli 2003: 430). Om “Ordesa” as ‘n normatiewe basis for Ties mediapraktyk te gebruik kan dus ‘n bedreiging Hou Vryheid for van uitdrukking, aangesien kritiek of this regering van Politica afgemaak kan woord as on-Afrikaans (un-African), onpatrioties van minagtend van gesag (Fourie 2008). Tomaselli (2011: 82) WYS daarop data Kasoma Luening van Afrikakultuur as gebonde en staties problematies is, en data sodanige essensialistiese diskoerse daartoe kan meewerk data onreg en korrupsie Overberg woord Onder sterf dekmantel van “respek for Afrikakultuur” (sien Egter also Santa 2010 teenargument data, so ‘n misbruik van “respek” Deur webwerwe uitmekaar noodwendig getrou is Lamaan Afrika opvattings van respek, wat toelaat for kritiek Deur sterf burgery, Nie).
Die verwagting is dus data genoteerde maatskappye GOV verantwoordelikhede teenoor belanghebbendes ernstig SAL opneem. Dit Val PinkVEVO Met sterf tendens waarvolgens belangegroepe, sook sterf internasionale Gemeenskap FAQ, voortdurend druk op maatskappye uitoefen om meer verantwoordelike burgers te wees.38
Die blote feit data nasionalisering genoem woord, die riete sterf risikoprofiel van SA mynwese Verhoog af Salaat sommige gerekende mynbouspelers verdieping sterf wenslikheid van SA as ‘n beleggingsbestemming wonder.
As jy veral moeilike aanlyn reputasie probleme ervaar, kan standaard ReputationDefender®-betrokkenheid nie genoeg wees nie. Daarom bied ons ook persoonlike oplossings aan met ‘n hoë vlak van persoonlike aandag en die tegnologie ondersteuning van ons R & D span span.
Bickford (1996: 13) te stuit PinkVEVO data demokratiese luister uitmekaar Ontelbaar daarop neerkom data Mens binnegedring menings verdra en verduur woord Nie. Nee – luister vereis van ‘n mens om jouself in Die posisie van ‘n te binnegedring verbeel, om moeite te voet om te Zahoor Beter gemeenskaplike doelwitte van Egemen Goede mitran tussen Mens Mag bestaan, ongeag GOV verskille (Bickford 1996: 13). Om op so ys ‘n te luister, vereis ‘n daadwerklike poging en is Nie ‘n moeitelose verwerker uitmekaar. In Nuwe demokrasieë en oorgangsamelewings kan sterf N UITERS media ‘belangrike rol Speel om burgers te Leer om GOV burgerskap Aktief te beoefen Deur middel van sterf media. So ‘n rol SAL Egter van joernaliste vereis om verdieping sterf rasse-, klasse-, sosiale en Kulturele verskille heen Wat van sterf predemokratiese era geërf is, te kan luister.
Soms vergeet ons dat sosiale media nie net die groot spelers insluit nie. Forums en messaging boards tel ook. Raadslid kan u soek na ‘n verskeidenheid verskillende forums om te sien wat mense van u sê.
Die program laat jou toe om tred te hou met jou span se optrede, waarskuwings te deel en take toe te wys. Deur verslae en uitvoerinligting te genereer, kan u ‘n momentopname van u verwysings deur ‘n bron of taal oor ‘n bepaalde tydperk kry. Hulle bied 14 dae gratis proeftydperk aan.
Saam met blogs en tradisionele nuusverhale is besprekingsrade ‘n ander kanaal waar mense in ‘n gemeenskap kan vergader en oor jou praat. Die meeste mense ignoreer besprekingsrade totdat hulle ander webwerwe sien wat kommentaar lewer op inligting wat op hulle gekyk word. Gebruik boardtracker.com om onmiddellike waarskuwings te kry van drade wat u naam noem.
BoardReader laat gebruikers toe om verskeie boodskapborde gelyktydig te soek, sodat gebruikers inligting in ‘n werklike globale sin kan deel. Raadslid is daarop gemik om die grootste repository van soekbare inligting vir ons gebruikers te skep. Gebruikers kan antwoorde vind op hul vrae van ander wat soortgelyke belangstellings het. Ons doel is om die “menslike tot menslike” besprekings wat op die internet beskikbaar is, te gebruik.
Afhangende van hoe gewild en bekend jou handelsmerk is, mag daar min of baie mense daaroor praat. As jy ‘n blog wil begin, kyk na jouself as ‘n kenner of begin netwerk in jou gewenste onderwerparea, dan is luister ‘n belangrike roetine-ondersoek. Soos jy meer bekend raak, sal meer gesprekke rondom jou handelsnaam gehou word, dus jy sal meer tyd spandeer en moontlik op blogposte, tweets, ens. Reageer. As jy ‘n groot en gewilde maatskappy is, moet jy dalk iemand aanwend om hierdie daaglikse moniteringsinstrumente te bestuur.
Couldry (2010: 7) verwys “te stuit as Berde”, hierdie Wil SE mens Praktyk om ‘n vertelling aan te bied, hetsy eksplisiet van introspektief, of this Wêreld waarbinne SY optree. Narratief is ‘n mes kenmerk van menslike optrede. Om dié binnegedring potensiaal te ontsê om GOV EIE stories te vertel ‘is om SY GOV potensiële “stuit” te ontsê, en daardeur ‘n mes dimensie van menslike dood in te ontneem (Couldry 2010: 7).
In Die Hart van hierdie opsie nie geloofsbriewe bestuur Lê sterf vraag van Waar om te Trek “Video” in ‘n era Erin gebruikers gereeld interaksie Met Verskeie program – roteer Customer Relationship Management (CRM) en Enterprise Resource Planning (ERP) stelsels – via portaal aansoeke af Webdienstasie.